Ruhsat Öncesi


Jeoteknik Rapor Kontrolü : Yapının inşa edileceği parsele ait jeoteknik raporun Bayındırlık ve İskan Bakanlığı "Zemin ve Temel Etüdü Raporunun Hazırlanmasına İlişkin Esasları" Genelgesi'ne uygunluğu kontrol edilir.

Mimari Proje Kontrolü : Yapının mimarı projesinin öncelikle imar planı olmak üzere ilgili tüm yönetmelik ve standartlara uygunluğu kontrol edilmektedir.

Statik Proje Kontrolü : Yapının temel sisteminin parsele ait jeoteknik rapora, taşıyıcı sisteminin yapı türüne göre yürürlükteki tüm standart ve şartnamelere uygunluğu kontrol edilmektedir.

Mekanik Tesisat Projesi Kontrolü : Yapının tüm mekanik tesisat ve ekipmanlarına ait projelerin (Tesisat, Isıtma/Soğutma, Havalandırma, Arıtma vb.) yürürlükteki tüm standart ve şartnamelere uygunluğu kontrol edilmektedir.

Yalıtım Projesi Kontrolü : Yapıya ait tüm yalıtım projelerinin (Su/Isı/Ses) yürürlükteki tüm yönetmelik, standart ve şartnamelere uygunluğu kontrol edilmektedir.

Elektrik Tesisat Proje Kontrolü : Yapıya ait tüm elektrik tesisat projelerinin (AG/OG), Kuvvetli akım, Zayıf akım) yürürlükteki yönetmelik, standart ve şartnamelere uygunluğu kontrol edilmektedir.


Evrak Kontrolü


Yapının ruhsata bağlanması için aşağıdaki evrakların tarafımıza verilmesi gerekmektedir

 • Tapu
 • Çap
 • Röperli Kroki
 • İmar Durumu
 • İnşaat İstikamet Rölevesi
 • İmar durumu ve imar plan notu
 • Aplikasyon Krokisi
 • Kat Kesit
 • Proje Müellifleri'nin Büro ve Proje Tescil Belgeleri (Mimar, İnşaat Müh, Makine Müh, Elektrik Müh, Jeoloji Müh)
 • Mimari, Statik, Elektrik ve Makine Uygulama Projeleri
 • Zemin Etüt (Jeoteknik) Raporu
 • Statik Hesap Raporu
 • Yapı Müteahhidi
  • Şirket ise; (Ticaret Sicil Gazetesinde "inşaat yapabilir" ibaresinin geçtiği Ticaret Odası Kayıt Sicil Sureti, Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi, vergi levhası, Mal Sahibi ile Müteahhit arasındaki Yapım Sözleşmesi
  • Şahıs ise Ticart Sicil Faaliyet Belgesi fotokopisi, ikametgah adresi, Mal sahibi kendisine ait inşaat yapıyor ise Noterden Taahhütname, İmza Sirküleri
 • Yapı Denetim Hizmet Sözleşmesi (Mal Sahibi ya da kanuni vekili tarafından imzalanacaktır.)
 • Yapı Denetim Hizmet Bedeli Banka Dekontu. (İnşaat alanı 1000 m2'den küçük olan işler için defaten)

Ruhsat Sonrası


Hafriyat kotları ve bina aplikasyon kontrolü

Hafriyat sonrası zemin ve drenaj kontorlü

İstisnat duvarlarının projeye uygunluğunun kontrolü

Şantiyeye giren malzemelerin test ve laboratuar deneylerinin yapılarak standartlara uygun olup olmadığının tespiti; (Demir çekme deneyi, beton numunesi basınç dayanımı ölçümü, slump deneyleri yapılması)

Taşıyıcı sistem imalatında kalıp ve demir donatı imalatının projeye uygunluğunun kontrolleri

Duvar imalatında kullanılacak tüm malzemelerin standartlara uygunluğunun kontrollü

Duvar imalatlarının mimariye uygunluğunun kontrolü

Isı yalıtım ve sihhı tesisat ile ilgili kontrollerin yapılması

Elektrik tesisatı ile ilgili kontrollerin yapılması

Dış cephe ile ilgili çalışmaların kontrolü


İmalat kontrolleri işin başlangıcından bitişine kadar sürekli ve zamanında yapılır. Yapılan tüm kontrollere ilişkin yönetmeliğin ön gördüğü tutanakların yanı sıra şirketimizce oluşturulmuş form ve tutanaklar tanzim edilmekte, tanzim edilen bu form ve tutanaklar mevzuatın öngördüğü süreler içerisinde ilgili idarelere sunulmaktadır. Ayrıca yapı ile ilgili olarak hazırlanan tüm form ve tutanaklar belirli periyotlarla yapı sahibine rapor ekinde sunulmaktadır. Yapının inşası esnasında tüm imalatlarda iş güvenliği kontrolleri yapılmaktadır.


Taşıyısı Sistem İmalat Kontrolleri : Yapının kullanım amacına, ilgili yasal mevzuata uygun ve güvenli olarak inşa edilmesi ancak taşıyıcı sistemin inşası esnasında gerekli tüm kontrollerin zamanında yapılması ile mümkün olmaktadır.

Bu sebeple şirketimiz Yönetmelikler ve Standartlar dahilinde gerekli tüm kontrolleri şartnamede belirtilen usullere uygun yapmaktadır.

Yapının temel türüne göre temel imalatın idarece onaylı projesine uygunluğu; yapının taşıyıcı sistem veya inşasında kullanılan malzeme türüne göre gerekli tüm kalıp, donatı, beton dökümü, montaj, birleşim, kaynak, erleşim ve diğer tüm imalatların kontrolü idarece onaylı projesi ile ilgili Mevzuat Yönetmelik ve Standartlar dahilinde yapılmaktadır.

Ayrıca yapının inşasında kullanılan tüm malzemeler Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yetkili laboratuarlarda test ettirilerek ilgili standartlara uygunluğu kontrol edilmektedir.


Yalıtım Kontrolleri : Yapının inşası esnasında yalıtım kapmasındaki tüm imalat türleri (Su, ısı, ses vb.) ile ilgili kontroller bu imalatlara ait özel teknik şartname ve TEKNİK YAPI DENETİM ŞARTNAMESİ esasları dahilinde belirtilen usullere uygun olarak yapılmaktadır.


İnce Yapı İmalat Kontrolleri : Yapının inşası esnasında ince yapı kapsamındaki tüm imalat türleri (Çatı, Duvar, Sıva, Ahşap İşleri, Kaplama İşleri, Boya işleri vb.) ile ilgili kontroller bu imalatlara ait özel teknik şartname ve TEKNİK YAPI DENETİM ŞARTNAMESİ esasları dahilinde belirtilen usullere uygun olarak yapılmaktadır.


Mekanik Tesisat İmalat Kontrolleri : Yapının inşası esnasında mekanik tesisat kapsamındaki tüm imalat türleri (Pis/temiz su tesisatı, Isıtma/Soğutma tesisatı, Havalandırma tesisatı, Arıtma tesisatı, Asansör vb.) ile ilgili kontroller bu imalatlara ait özel teknik şartname ve TEKNİK YAPI DENETİM ŞARTNAMESİ esasları dahilinde belirtilen usullere uygun olarak yapılmaktadır


Elektrik Tesisat İmalat Kontrolleri : Yapının inşası esnasında elektrik tesisat kapsamındaki tüm imalat türleri (OG/AG tesisatı, Kuvvetli/Zayıf akım tesisatı, Jeneratör, Katodik koruma, Asansör vb.) ile ilgili kontroller bu imalatlara ait özel teknik şartname ve TEKNİK YAPI DENETİM ŞARTNAMESİ esasları dahilinde belirtilen usullere uygun olarak yapılmaktadır